Avís Legal

Avís Legal


Mitjançant el present Avís legal s’informa a l’usuari de la web www.uesantacoloma.com que el seu titular és la societat andorrana UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA inscrita al Registre de Societats del Govern d’Andorra en data 23 de Setembre del 1986, amb número de registre 039513, i NRT U-800484-KEl domini d’Internet www.uesantacoloma.com que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA.

La finalitat d’aquest web és informar sobre el club U.E. Santa Coloma.

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com la política de privacitat i de cookies de Unió Esportiva Santa Coloma. En tot cas, els usuaris s’obliguen a fer un ús adequat d’aquest lloc web amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els costums, sense contravenir la moral ni l’ordre públic. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Dret i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”: El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol purament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els texts que es mostrin.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts incorporats per UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA : Els continguts d’aquest lloc web incorporats per UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA . són objecte de drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA o de tercers que li hagin cedit les corresponents llicències o autoritzacions. Per la qual cosa, l’accés a aquest lloc web no otorga als usuaris cap tipus de titularitat ni dret d’us sobre els referits continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició pública o transformació), excepte si UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA o tercers titulars de drets i/o posicions jurídiques ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a aquest efecte.

Dret d’exclusió

UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

Responsabilitat

Comportament dels usuaris d’aquest lloc web: UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA . no es fa responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències derivades de l’incompliment per part de l’usuari dels Termes i Condicions.

Altres: UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA no es fa responsable dels danys i perjudicis, ni d’altres conseqüències derivades de la indisponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors. Tampoc es fa responsable dels errors i/o omissions, dels continguts del lloc web o altres continguts, als que es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web.

UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements fora de l’abast del seu control.

UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA . no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i altres elements als que els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, que hagin estat incorporats per UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA o per usuaris d’aquest lloc web. Per la qual cosa, UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA . no serà responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre altres, dels serveis, continguts, i/o altres elements als que s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin després del seu ús.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web anirà dirigit a la pàgina principal, quedant expressament prohibits enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA .

No obstant l’anterior, UNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA . prohibeix la creació d’enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la Llei, la bona fe, els bons costums, la mora o l’ordre públic.

Legislació aplicable

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten expressament a la jurisdicció andorrana, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els hi pogués correspondre.